Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“) smluvní vztahy vznikající mezi firmou ALVARED spol. s r. o., Lhota pod Libčany 143, 503 27 okr. Hradec Králové, IČO 28767659 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).
1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím (společností ALVARED spol. s r.o.) vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. Kupní cena zboží a služeb (potisku)

3.1. Cena uvedená u každého zboží v katalozích prodávajícího (dále jen „katalog“) nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží do místa dodání v ČR, pokud není ujednáno jinak.
3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši 1 % z ceny zboží (minimálně však 40,– Kč) účtovány ve faktuře zvlášť.
3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak) a je nutné je objednat zvlášť.

4. Dodací lhůta

4.1. Dodací lhůta je:
a) Pro zakázky bez potisku: do dvou pracovních dnů, pokud se zboží nachází na skladě prodávajícího a sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího.
b) Pro zakázky s potiskem: do desíti pracovních dnů, pokud se zboží nachází na skladě prodávajícího, sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího a grafika potisku je odsouhlasena kupujícím.
4.2. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a návrh-ne prodávajícímu jiný termín dodání.
4.3. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet u zakázek bez tisku i s tiskem následující den po uzavření kupní smlouvy.
4.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk ze strany kupujícího.
4.5. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku, zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému odsouhlasení do 1 pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.

5. Platební podmínky

5.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH.
5.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:
A faktura po dodání zboží
B v hotovosti při předání zboží
C platební kartou při předání zboží
D 100 % záloha vč. DPH předem
E dobírka (autodoprava, pošta)
F záloha + na fakturu
5.3. Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH nepřekročí částku 10.000, – Kč, je možné zvolit pouze varianty B, C, D nebo E.
5.4. Při variantě D pak kupní smlouva v počítačovém provedení s výčtem všech cen a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
5.5. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
5.6. Splatnost faktury je do 14-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
5.7. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
5.8. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.
5.9. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

6. Smluvní pokuty

6.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta A a E bodu 5.2. PODMÍNEK) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
7.2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
7.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
7.4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).
7.5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě a faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na
náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění, potvrdí kupující prodávajícímu písemně, a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.
7.6. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty.

8. Jiná ustanovení

8.1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky není stanovena.
8.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tisk v měřítku min. 3:1 v kontrastním černobílém provedení a zřetelně popsat umístění a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
8.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.
8.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku.
8.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7-mi dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.
8.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.
8.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího anebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.
8.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím anebo skladováním dodaného zboží.
8.9. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.
8.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle odst. 5.1 této smlouvy.
8.11. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
8.12. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.
8.13. Prodávající ručí za dodané zboží k potisku do výše sjednané ceny potisku.

9. Záverečná ustanovení

9.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
9.2. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.
9.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.
9.4. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.