Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), které je účinné od 25. 5. 2018, společnost ALVARED spol. s r.o. informuje své odběratele, dodavatele, partnerské a smluvní organizace o skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů. Informace jsou předloženy
formou zodpovězení na příslušné otázky týkající se získávání, zpracování, archivace a výmazu údajů ve smyslu zákona. Společnost ALVARED spol. s r.o. si klade za cíl chránit Vaše osobní údaje, a proto s nimi nakládáme s náležitou péčí a v souladu s našimi povinnostmi, které vyplývají ze zákona. Proto jsme vypracovali Zásady ochrany osobních údajů, které stanoví typy osobních údajů, které o Vás máme. Dále vysvětlují, jakým způsobem a proč získáváme a využíváme vaše osobní údaje. Objasňují kdy, a proč jejich sdílíme s jiným firmami a také vysvětlují práva a možnosti, které máte v souvislosti s vašimi osobními údaji.

1. Kdo je provozovatelem osobních údajů?

Provozovatelem osobních údajů je společnost ALVARED spol. s r.o., Lhota pod Libčany 143, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO: 28767659, Společnost zapsána v Obchodním rejstříku dne 11. 5. 2009 vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 26282. Tel. kontakt: +420 774 170 210.

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a na jaký účel jsou použity?

Osobní údaje jsou zpracovány pro následující účely:

 • Vypracování nabídky, přijetí nabídky, přijatá nebo vydaná poptávka
 • Nákup zboží formou objednávky – přijaté a vydané objednávky, faktury
 • Dodání zboží – dodací listy
 • Informování o stavu realizace zakázky
 • Informování o novinkách, akcích a na přímý marketing, a to formou e-mailingu nebo zaslání katalogů na vaši firemní adresu.
 • Řešení reklamací
 • Uzavření smlouvy

Právní základy, pro které shromažďujeme, používáme, přenášíme nebo zveřejňujeme vaše osobní údaje, zahrnují smluvní povinnost, plnění obchodních podmínek, marketingové aktivity a informování, obchodní zájmy, dodržování zákonné povinnosti a ochrana informací.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Při nezávazném poptávce získáváme údaje: identifikační obchodní údaje o firmě, která nabídku poptává, kontaktní osoba (-y), e-mail a telefonický kontakt na tyto osoby.
 • Při objednání zboží / uzavření smlouvy: identifikační údaje o firmě, která zboží nebo službu objednává, kontaktní osoba (-y), e-mail a telefonický kontakt na tyto osoby, všechny potřebné náležitosti o objednaném zboží / dodávané službě, zákonné fakturační údaje, platební informace, informace o dodání zboží / služby.
 • Poskytnutí zákaznické podpory – informování o stavu zakázky, řešení reklamací a vyjádření o reklamačním řízení
 • Odesílání informací třetím stranám, pokud o to požádáte nebo je to nezbytné pro realizaci služby nebo dodržení zákonné povinnosti
 • Informování o novinkách: e-mail nebo korespondenční firemní adresa a jméno kontaktní osoby
 • Při návštěvě naší webové stránky www.alvared.cz používáme aplikace a nástroje, kterými můžeme shromažďovat určité informace automatizovanými prostředky, například soubory cookies. „Soubory cookies“ jsou textové soubory, který webové stránky odesílají do počítače návštěvníka nebo jiného zařízení připojeného na internet, aby jednoznačně identifikovali prohlížeč návštěvníka nebo aby v prohlížeči uložili informace nebo nastavení. Cookies ve vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení můžete manuálně zakázat či povolit. Většina internetových prohlížečů nabízí možnost přijmout nebo odmítnout určité konkrétní cookies nebo určité typy cookies a také možnost odmítnout nebo vymazat všechny cookies. Konkrétní postup závisí na vašem prohlížeči. Pokyny k použití této funkce naleznete v nápovědě k vašemu internetovému prohlížeči. Omezení nebo zablokování cookies však může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

4. Kdo přichází do kontaktu s Vašimi údaji?

Vaše osobní informace jsou zpracovány interními zaměstnanci společnosti, kteří mají přístup k těmto údajům pro účely řádného plnění pracovních povinností pouze v rozsahu, v jakém tyto údaje potřebují znát ke své práci. Osobní informace poskytujeme i třetím stranám, které poskytují služby v našem jménu na základě našich pokynů. Tyto třetí strany jsme neoprávnili, aby používali nebo zveřejňovat informace kromě případů, kdy je to nezbytné k provádění služeb naším jménem nebo na splnění zákonných požadavků. Rovněž můžeme zveřejnit informace, pokud to vyžaduje zákon, nařízení nebo právní předpis.

5. Jaká jsou Vaše práva a možnosti?

Máte právo na získání informací o stavu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Rovněž máte právo na změnu a úpravu údajů, kdykoliv můžete požádat o jejich aktualizaci. Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů a právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud si nepřejete dostávat informace od nás ve formě akcií a novinek, můžete se kdykoliv odhlásit z odběru marketingových e-mailů nebo nahlásit nám zrušení zasílání katalogů na vaši
korespondenční adresu. Uvedeny všechny Vaše práva můžete uplatnit bezplatně, pokud není žádost neopodstatněná. V případě právních a zákonných předpisů můžeme odmítnout jednat nebo můžeme omezit vaše práva. V případě Vašich požadavků, kdy je třeba poskytnout informace nebo provést úpravu nebo změnu, můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti a požádat Vás o poskytnutí dalších podrobností. Své osobní údaje můžete kdykoli změnit a upravit, nebo se rozhodnout pro jejich vymazání. Všechny podněty týkající se ochrany osobních údajů a také nahlášení zrušení odběru marketingových e-mailů, můžete zasílat na e-mail info@alvared.cz nebo na ALVARED spol. s r.o., Lhota pod Libčany 143, 503 27 Lhota pod Libčany.

6. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme v digitální a fyzické formě, které bezpečně chráníme před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnou, přístupem, zpřístupněním nebo používáním. Některé informace, jako např. adresa se jménem, která je umístěna přímo na adresní zásilce / balíku, může být viditelná jinými osobami.

7. Jak dlouho archivujeme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje budou archivovány podle účelu, na které byly získány, nebo dle požadavků platných zásad uchovávání údajů a v souladu s platnými právními a zákonnými předpisy a nařízeními. Údaje budou uchovávány pouze na dobu nezbytně nutnou k provozování dohodnutých služeb. Následně Vaše údaje budou zlikvidovány nebo anonymizované. Pro daňové a jiné zákonné potřeby budou údaje uchovávané podle doby určené platnými zákony.

8. Jak nás můžete kontaktovat?

Vaše osobní údaje provozuje a zpracovává: společnost ALVARED spol. s r.o., Lhota pod Libčany 143, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO: 28767659, Společnost zapsána v Obchodním rejstříku dne 11. 5. 2009 vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 26282. Jakékoliv dotazy, připomínky či žádosti týkající se vašich osobních údajů můžete zasílat:
• e-mailem na: info@alvared.cz
• na uvedenou adresu společnosti ALVARED spol. s r.o.
• telefonický kontakt: +420 774 170 210.
• Všechny dostupné informace o Ochraně osobních údajů jsou na naší webové stránce www.alvared.cz/ochrana-osobnich-udaju.
Státním kontrolním úřadem pro ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady o ochraně osobních údajů se mohou měnit tak, aby byly zohledněny změny našich nových služeb a postupů týkajících se osobních údajů. O změnách Vás budeme informovat prostřednictvím naší webové stránky www.alvared.cz.